combo 4 tượng tứ không mũ rơm

130,000VND

+Tượng che mắt tên là MIzaru – nghĩa là “tôi không nhìn thấy điều xấu” .

+Tượng bịt miệng là Iwazaru – nghĩa là “tôi không nói điều xấu”.

+Tượng bịt tai là Kikazaru – “tôi không nghe những điều xấu”

+Tượng bịt thân là Shizaru – “tôi không làm điều xấu”

Liên hệ